Privacybeleid FinaForte B.V.

Versie 2.0
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 01-04-2023.

In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe Finaforte omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt. In dit beleid laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we met de persoonsgegevens doen. Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgvuldig en veilig.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Finaforte en de door Finaforte gebruikte websites en het platform. Door u aan te melden als gebruiker of door gebruik te maken van onze dienstverlening en/of websites gaat u akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit statementgenoemd.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Finaforte verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze onderneming, gelieerde ondernemingen en onze regiodirecteuren in het kader van verleende opdrachten en/of uw registratie op ons platform en/of andersoortige correspondentie.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens

De rechtsgronden waarop Finaforte persoonsgegevens verwerkt zijn:
– Toestemming van u
– Door ontvangst van derden
– Een wettelijke plicht
We ontvangen de persoonsgegevens van u zelf door gebruikmaking van onze dienst of door registratie. Ook is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens van derden ontvangen wie uw persoonsgegevens verwerken op een geldige rechtsgrond en er legitieme redenen zijn om uw persoonsgegevens met ons te delen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u een profiel aanmaakt, uzelf registreert, gebruik maakt van onze dienstverlening of uw gegevens via derden aan ons worden verstrekt:
1. Gebruikersnaam,wachtwoordene-mailadreswaarmeeuuzelfregistreert.
2. Profielgegevens die u opgeeft voor uw gebruikersprofiel zoalsbijvoorbeeld
NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer,geslacht.
3. Uw persoonlijke contactinformatie voor communicatiedoeleinden,
bijvoorbeeld voor accountverificatie, wijzigingen of nieuwe functies. Aanbieding/promotie van een (nieuwe) dienst/product of
investeringsmogelijkheid worden verzonden indien u daarvoor
toestemming heeft gegeven.
4. Voorbeoordelingvanuwaanvraagenfinancierbaarheidontvangenwevan
u gegevens van uw onderneming. Ook kunnen we persoonlijke gegevens opvragen zoals financiële gegevens, deze worden door u of namens u aangeleverd.
5. In ons relatiebestand worden relaties en hun contactpersonen opgenomen met voor- en achternaam, telefoon, e-mailadres en functie.
6. Met betrekking tot administratie en facturatie verwerken wij betaalgegevens.
7. Een succesvolle investering kan op onze website geplaatst worden. Daarbij wordt de naam van de ondernemer genoemd en financiële informatie over de investering en naam van de onderneming.
8. Gegevens over uw gebruik van onze dienstverlening door het gebruik van analysehulpprogramma’s. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren. Onze doelstelling hierbij is het verbeteren van onze dienstverlening.
9. We kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën om informatie over uw gebruik te verzamelen om u bepaalde functionaliteit te bieden.
10. Statistische gegevens zoals het aantal bezoekers, verkeerspatronen en demografische patronen en demografische informatie te monitoren om zo meer aan te sluiten op de wensen van de klanten bij afname producten/diensten.

Bij bezoek van een website
11. Verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van
deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken dezegegevensvoorhetdoelomonzewebsitetebeherenente verbeteren engebruikteanalyseren.Wegebruikenhiervoorookcookies. Wekunnen hiervoorverwerkenhetIP-adresvanuwapparaat,de bezochteweb-of app-pagina,klik-ensurfgedrag,deinternetbrowserdieu gebruikt,deduur van een bezoek of sessie.
12. U kunt een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw voor- en achternaam, e- mailadres entelefoonnummer.

Via socialmedia
13. Wij zijn actief op social mediazoals Twitter, Facebook enLinkedIn. Als u
via social media contact opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw(gebruikers)naam (social-ID) en e- mailadres.

Overig
14. Indien u de nieuwsbrief ontvangt, heeft u de mogelijkheid om uzelf af te
melden.
15. Om de dienstverlening(technisch) mogelijk te maken.
16. Om vragen en klachten af te handelen.

17. Technische problemen te diagnosticeren of op te lossen.
18. Voor archiefdoeleinden.
19. Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te
onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk op grond van de in dit statement omschreven doelen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Finaforte of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van te voren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten voor betrokkene

U kunt verzoeken kennis te nemen van de persoonsgegevens die Finaforte van u verwerkt. Wanneer informatie onjuist is, kunt u verzoeken dit aan te passen. Ook kunt u toestemming intrekken. Zo spoedig, maar uiterlijk binnen 30 dagen wordt aan uw verzoek uitvoering gegeven. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden

gebruikt voor andere doeleinden dan in dit statement genoemd. Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering of het maken van bezwaar kunt u per email aan ons Uw keuzes richten : info@finaforte.nl. Verzoek voor verwijdering van gegevens kan uitsluitend worden gehonoreerd als er tevens geen sprake meer is van lopende contractuele of wettelijke verplichtingen richting betrokkene.

Aanpassen/uitschrijven

U kunt uw account op elk gewenst moment bijwerken of beëindigen. Ook kunt u uzelf afmelden voor e mailberichten door in een dergelijk bericht te klikken op de afmeldlink (mailing over accountverificatie en verwijderen of nieuwe functie kunnen niet afgemeld worden). Na beëindiging of deactiveren van uw account kunnen we de gegevens gedurende een commercieel redelijke termijn voor back-up, archivering en/of statistische en onderzoeksdoeleinden bewaren.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Finaforte
Radarweg 541
1043 NZ Amsterdam
085-0074080
info@finaforte.nl